Sinurent OÜ sõidukite rentimise üldtingimused

 • 1. Sõiduki kasutamise tingimused
  • 1.1. Pöördel märgitud rentnik (edaspidi kui „Rentnik“) on kohustatud kasutama antud rendilepingut (edaspidi kui „Rendileping“ või kui ka „Leping“) pöördel märgitud sõidukit (edaspidi kui „Sõiduk“) korralikult ja heaperemehelikult, vastavalt Rendilepingus määratud tingimustele ja sihtotstarbele.
  • 1.2. Sõidukit on keelatud kasutada teiste transpordivahendite pukseerimiseks, õppesõiduks, sõidukspordi treeninguteks ja võistlusteks, tasuliste teenuste osutamiseks ning kaubaveoks.
  • 1.3. Sõidukis on keelatud suitsetamine. Lepingupunkti rikkumise eest on Sinurent OÜ'l (edaspidi kui „Rendifirma“) võimalik määrata trahv suuruses 150 EUR.
  • 1.4. Rentnik võib Sõiduki juhtimise loovutada kolmandale isikule üksnes juhul, kui Rendifirma on teinud sellekohase märke Rendilepingusse. Loovutades juhtimisõiguse kolmandale isikule, on Rentnik kohustatud tutvustama talle Rendilepingu tingimusi. Juhtimisõiguse loovutamine kolmandale isikule ei vabasta Rentnikku vastutusest käesoleva Rendilepingu tingimuste täitmise eest, kusjuures Rentnik vastutab kolmanda isiku tegevuse eest nagu enda tegevuse eest.
  • 1.5. Rentnikul või kolmandal isikul, kellele Rentnik on loovutanud juhtimisõiguse, peab olema Eesti Vabariigis aktsepteeritud juhiluba, vähemalt 2 aastane juhistaaž ja vanus vähemalt 20 eluaastat.
  • 1.6. Rentnikul on keelatud sõita Sõidukiga väljaspool Eestit, kui tal puudub selleks Rendifirma eelnev kirjalik nõusolek.
  • 1.7. Rentnik kohustub Sõiduki kasutamisel lähtuma läbisõidupiirangust 300km päevas ning mitte rohkem kui 4000km kuus. Juhul, kui Sõiduki tagastamisel ilmneb, et Rentnik on vastava limiidi ületanud, kohustub ta tasuma hüvitisena 0,15 EUR limiiti ületava kilomeetri kohta.
 • 2. Rentniku kohustused Sõiduki kasutamisel
  • 2.1. Rentnik on kohustatud enne pöördel märgitud rendiperioodi (edaspidi kui „Rendiperiood“) algust ja Rendifirma poolt Sõiduki üleandmist Rentniku valdusse Sõiduki põhjalikult üle vaatama võimalike kahjustuste tuvastamiseks. Kahjustuste tuvastamisel tuleb sellekohane märge teha Rendilepingu. Juhul kui Rentnik ei tuvasta kahjustusi ega taotle vastava märke tegemist Rendilepingusse eeldatakse, et Sõiduk on rentimise hetkel tehniliselt korras, väliste puuduste ja riketeta ning Rentnikul ei ole pretensioone Sõiduki kohta.
  • 2.2. Sõidukit parkides, on Rentnik kohustatud lukustama Sõiduki uksed ja sisse lülitama signalisatsiooni. Viibides Sõidukiga välisriigis, peab Rentnik tagama Sõiduki ohutuse ning soovitavalt parkima öisel ajal Sõiduki valvega parklasse.
  • 2.3. Rentnik on kohustatud tagama Sõiduki dokumentatsiooni ja võtmete säilimise. Käesoleva kohustuse mittetäitmise korral vastutab Rentnik Rendifirma ees vastavalt Rendilepingu punktile 3.3.1.
  • 2.4. Rentnik on kohustatud tasuma Rendifirmale kõikide Rentnikule rendiperioodil esitatud trahvinõuete eest täies ulatuses (valesti parkimine, liikluseeskirjade rikkumine jms.) koos võimalike kõrvalnõuetega. Rendifirmal on õigus nimetatud trahvinõuded Rentnikult sisse nõuda ka juhul, juhul kui Rentnik ei ole neid nõudeid Rendifirmale tasunud ja nende nõuete olemasolu ilmneb pärast rendiperioodi lõppemist. Juhul kui Rentnik ei ole Rendifirmat teavitanud Rendiperiood vältel kõigist võimalikest parkimise ja liiklustrahvidest, on Rendifirmal õigus nõuda Rentnikult teenustasu 40 EUR iga trahvi kohta. Juhul, kui Rentnik informeerib Rendifirmat võimalikest trahvidest Rendilepingu kehtimise ajal, kuid ei ole võlgnevuse vastavate instantside eest ilma Rendifirma sekkumiseta tasunud, on Rendifirmal õigus nõuda teenustasu iga trahvi eest 20% ulatuses trahvisummast.
 • 3. Rentniku vastutus
  • 3.1. Rentnik vastutab Sõiduki hävimise, kaotsimineku ja kahjustumise eest, mis toimub ajal, kui Sõiduk on Rentniku valduses, v.a juhul kui Rentnik tõendab, et Sõiduki hävimine, kaotsiminek või kahjustumine toimus asjaoludel, mis ei tulenenud temast või kolmandast isikust, kellele Rentnik loovutas Sõiduki juhtimise vastavalt Rendilepingu punktile 1.3. Rentnik ei vastuta Sõiduki hariliku kulumise, halvenemise ja muutuste eest, mis kaasnevad Sõiduki Rendilepingu järgse kasutamisega.
  • 3.2. Rentnik on täies ulatuses vastutav Sõidukile või selle seadmetele tekitatud kahju eest kui:
   • 3.2.1. Sõidukile ja Rendifirmale on tekitatud kahju tahtlikult ja / või Rentniku süül;
   • 3.2.2. Sõidukit on juhitud alkoholijoobes või mõne muu narkootilise aine mõju all;
   • 3.2.3. Sõidukit on kasutatud Eesti Vabariigi seadusi rikkudes ja seaduse vastastel eesmärkidel (kuriteo sooritamisel vms);
   • 3.2.4. Sõidukit on kasutatud mitte vastavuses kehtivate liikluseeskirjadega;
   • 3.2.5. Sõidukit on kasutatud käesoleva Rendilepingu punktis 1 ja / või 2 märgitud tingimusi rikkudes;
   • 3.2.6. Rentniku hooletuse, ettevaatamatuse, teo või tegematajätmise tõttu on Sõiduki dokumentatsioon ja / või Sõiduki võtmed kaotsi läinud või Rentnikult varastatud;
   • 3.2.7. Rentniku hooletuse (sh punkt 3.2.6 juhul) või süülise käitumise tõttu on Sõiduk kaotsi läinud või varastatud;
   • 3.2.8. Sõidetud on tühja või tühjade rehvidega.
  • 3.3. Rentnik on kohustatud Rendifirmale hüvitama:
   • 3.3.1. Sõidukile või selle seadmetele tekitatud kahjustused täies ulatuses, vastavalt Rendifirma asukohajärgse Sõiduki müügi- ja teenindusettevõtte hinnakirjale;
   • 3.3.2. Sõiduki varguse, kaotsimineku või hävimise korral, samuti Sõidukilt kaotsiläinud, varastatud või kahjustatud osade ja lisavarustuse maksumuse täies ulatuses punktis 3.3.1. toodu kohaselt juhul, kui tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga;
   • 3.3.3. Rentnik on kohustatud tasuma Rendifirmale purunenud rehvi remondikulud summas kuni 250 EUR ühe purunenud rehvi kohta või rehvi asendamise kulud kui rehv on täielikult purunenud ja muutunud kasutamiskõlbmatuks, vastavalt rehvi ja rehvivahetuse maksumusele.
   • 3.3.4. Rentnik on kohustatud tasuma tema süül toimunud avarii või muu Sõidukile tekitatud kahjustuse tagajärjel Sõiduki ajutise kasutuskõlbmatuse tõttu tekkinud Sõiduki seisuaja eest Rendifirmale saamata jäänud tulu kuni 30 päeva renditasu ulatuses. Seisuaega arvestatakse avarii või kahjustuse tekkimise päevast kuni Sõiduki taaskasutusele võtmise päevani.
   • 3.3.5. Rendilepingu punktis 3.2. toodud juhtudel on Rentnik kohustatud maksma Rendifirmale saamata jäänud tulu vastavalt Rendifirma hinnakirjale kuni Sõiduki sõidukorda viimiseni või Sõiduki turuhinna hüvitamiseni Rentniku poolt täies ulatuses.
   • 3.3.6. Juhul kui Rentniku kasutuses oleval Sõidukil tekib kahjustusi või kui Sõiduk varastatakse, läheb kaotsi või hävib ning kui kahju vastavalt kindlustustingimustele hüvitatakse kindlustusfirma poolt, on Rentnik kohustatud tasuma Rendifirmale Rendilepingu pöördel märgitud omavastutuse summad.
   • 3.3.7. Rentnik on kohustatud hüvitama Sõidukilt kaotatud, purunenud või vigastatud osade maksumuse, mida ei ole kindlustusandja hüvitanud Sõiduki vabatahtliku kindlustuslepingu või muu kindlustuslepingu alusel.
   • 3.3.8. Juhul kui Rentnik tagastab auto Rentnikule sellises seisukorras, et auto vajab keemilist puhastust, siis on ta kohustatud hüvitama Sõiduki keemilise puhastuse tasu 100 EUR.
  • 3.4. Kui Rentniku tegevuse tõttu suureneb kohustusliku liikluskindlustuse kindlustussriski koefitsient, on Rendifirmal õigus nõuda Rentnikult ühekordset leppetrahvi summas 100 EUR.
  • 3.5. Rentnik kannab täielikku vastutust Sõiduki, kui kõrgema ohu allika poolt tekitatud võimaliku kahju eest.
 • 4. Renditasu
  • 4.1. Rendifirmal on õigus kehtiva hinnakirja alusel nõuda Rentnikult renditasu ja deposiitmaksu ette tasumist. Renditasu ettemakse ja deposiitmaksu tasumise kohta teeb Rendifirma märke Rendilepingusse, millest Rentnikul on õigus teha tasaarveldusi renditeenuste eest.
  • 4.2. Kui Rendiperioodi alguseks märgitud füüsiline või juriidiline isik ei ilmu Sõidukit rentima, vastutab Rendilepingule alla kirjutanud isik rendisumma tasumise eest.
  • 4.3. Kui Rentnik ei tasu Lepingust tulenevat mistahes rahalist kohustust tähtaegselt on Rendifirmal õigus nõuda viivist tasumisele kuuluvast summast 0,15% päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest.
 • 5. Rendifirma kohustused
  • 5.1. Rendifirma kohustub andma Rentnikule töökorras Sõiduki koos ettenähtud dokumentidega kokkulepitud / Rendilepingul märgitud ajal ja kohas. Juhul, kui Rendifirma ei anna Sõidukit Rentnikule kokkulepitud ajal ja kohas, on Rentnikul õigus saada allahindlust renditasust või loobuda Rendilepingust. Sõiduki üleandmise ajalise viivituse eest on Rendifirma kohustatud hüvitama Rentnikule kahjutasu kuni ühe rendipäeva renditasu ulatuses.
 • 6. Kütus ja Sõiduki hooldus
  • 6.1. Rentnik on kohustatud tasuma Sõiduki kütusekulu Rendiperioodil.
  • 6.2. Rendifirma on kohustatud andma Sõiduki rendile puhtana nii seest kui väljast ja täis kütusepaagiga.
  • 6.3. Rentnik on kohustatud Sõiduki tagastama puhtana nii seest kui väljast ja täis kütusepaagiga või hüvitama Rendifirmale iga puuduoleva kütuseliitri eest 1,5 kordse tasu vastavalt Tallinna kütusetanklates kehtivatele kütusehindadele ja auto puhastuse / pesu vastavalt hinnakirjale.
  • 6.4. Rentnik on kohustatud Rendifirmale hüvitama kahjud täies ulatuses Sõidukisse vale oktaanarvuga kütuse tankimisega tekitatud kahjude eest.
  • 6.5. Sõiduki tehnilise hoolduse tööd teostab Rendifirma. Rentnik tagab igapäevase kontrolli Sõiduki tehnilise seisukorra üle, kontrollides rehvide seisukorda, mootori õli ja jahutusvedeliku olemasolu, Sõiduki valgustusseadmete, kontrolltulede ning rooliseadmete korrasolekut.
 • 7. Rentniku kohustused kahjustuste, avarii või varguste korral
  • 7.1. Rentnik on kohutatud koheselt, suuliselt ning kolme tööpäeva jooksul kirjalikult teavitama Rendifirmat kõikidest Sõidukile tekitatud kahjustustest, Sõidukiga toimunud avariist, Sõiduki vargusest ning toimima vastavalt Rendifirma poolt Sõiduki rentimisel antud juhtnööridele.
  • 7.2. Liiklusavarii ja varguse korral on Rentnik kohustatud juhtunust teavitama ka politseid.
  • 7.3. Liiklusavarii korral on Rentnik kohustatud täitma Sõidukis oleva blanketi “Teade Liiklusõnnetusest”.
  • 7.4. Juhul kui Rentnik ei toimi vastavalt peatükis 7 sätestatule, vastutab ta täies ulatuses kõikide Rendifirmale tekitatud kahjude eest.
 • 8. Rendifirma vastutus Sõiduki rikke korral
  • 8.1. Rendifirma ei vastuta otseselt või kaudselt Rentnikule tekkida võivate kahjude eest, mis tulenevad Rendiperioodi katkemise või viivitusega seoses Sõiduki rikkega. Kui rike tekib Rendiperioodi kestel, on Rentnikul õigus saada hinnaalandust renditasust, kui Rendifirma ei suuda tõestada, et on teinud kõik endast sõltuva Sõiduki korrasolekuks.
 • 9. Sõiduki tagastamine Rendilepinguga ettenähtud ajal
  • 9.1. Sõiduk tuleb tagastada kokkulepitud / Rendilepingus märgitud ajal ja kohas. Võimalikest muutustest Sõiduki tagastamise kohas ja ajas tuleb Rendifirmale vähemalt 8 tundi ette teatada. Rendileping loetakse lõpetatuks kui Sõiduk on tagastatud või kui Rentnik on saanud kinnituse Sõiduki tagastamise kohta, eelnevalt kokkulepitud / Rendilepingus märgitud paigas.
  • 9.2. Juhul kui Rentnik ei ole tagastanud Sõidukit Rendifirmale kokkulepitud / Rendilepingus märgitud ajal ja kohas ning Rendifirmaga ei ole kokku lepitud Rendilepingu pikendamise osas, teatab Rendifirma politseile Sõiduki kadumisest, kuulutab Sõiduki tagaotsitavaks ja võib kasutusele võtta muud vajalikud abinõud. Eelpooltoodud juhtudel on Rentnik kohustatud hüvitama kõik Sõiduki otsimise ja Rendifirmale tagastamisega seotud kulud.
  • 9.3. Rendiperioodi ületamisel üle 1 tunni on Rendifirmal õigus nõuda renditasu ühe lisapäeva eest.
  • 9.4. Rendiperioodi ületamisel üle 24 tunni ilma sellekohase kokkuleppeta ja Rendifirma nõusolekuta, on Rendifirmal õigus nõuda Rentnikult kahekordset renditasu Rendiperioodi ületanud iga päeva eest.
 • 10. Sõiduki tagastamine enne Rendilepingus ettenähtud tähtaega
  • 10.1. Juhul kui Rentnik tagastab Sõiduki enne Rendilepinguga määratud aega või Rendifirma õigustatult ütleb Rendilepingu üles ei ole Rendifirma kohustatud tagastama Rentniku poolt tasutud ettemaksu.
 • 11 Rendilepingu katkemine
  • 11.1 Rendifirmal on õigus katkestada Rendileping kui tuleb ilmsiks, et Rentnik on oluliselt rikkunud Rendilepingu tingimusi, on Sõidukit rentides esitanud Rendifirmale valeandmeid või ei tule toime Sõiduki ekspluatatsiooniga. Juhul, kui Rendifirma nõuab Rendilepingu katkestamist käesolevas punktis toodud põhjustel, on Rentnik kohustatud Sõiduki koheselt tagastama Rendifirmale ning hüvitama Rendifirmale kõik Rendilepingu rikkumisega tekitatud kahjud. Sõiduki tagastamisega viivitamisel üle 24 tunni, on Rendifirmal õigus nõuda Rentnikult kahekordset renditasu tagastamisega viivitatud iga päeva eest.
  • 11.2. Kui Sõiduki kasutamine muutub võimatuks Sõiduki kahjustuse, rikke, avarii varguse või hävimise tõttu, loetakse Rendileping lõppenuks hetkest, millal sellekohane kirjalik informatsioon jõuab Rendifirmani.
 • 12. Vaidluste lahendamine
  • 12.1. Käesolevast Rendilepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Rendifirma ja Rentniku vaheliste läbirääkimiste teel. Juhul kui Rendifirma ja Rentnik ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlused vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.

Rentimise üldtingimused on seisuga 17. mai 2012